Got nothing for now...
MyEasyWebAddress.com
Randy Zeitmam